Hành trình vẻ đẹp VTV1

Biên tập VE viết: 𝙈𝒖̛𝙪 𝙨𝒊𝙣𝒉 𝒅𝙪̛𝒐̛́𝙞 𝙩𝒂̂́𝙢 𝙜𝒖̛𝙤̛𝒏𝙜 𝙩𝒓𝙤̛̀𝒊

“𝑴𝒊̀𝒏𝒉 𝒔𝒊𝒏𝒉 𝒓𝒂 𝒐̛̉ 𝒃𝒊𝒆̂̉𝒏, 𝒌𝒊𝒆̂́𝒎 𝒔𝒐̂́𝒏𝒈 𝒕𝒖̛̀ 𝒃𝒊𝒆̂̉𝒏. 𝑪𝒖̛̣𝒄 𝒕𝒉𝒊̀ 𝒌𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒄𝒖̛̣𝒄 𝒗𝒊̀ 𝒄𝒖̃𝒏𝒈 𝒒𝒖𝒆𝒏 𝒓𝒐̂̀𝒊. 𝑩𝒊𝒆̂̉𝒏 𝒄𝒉𝒐 𝒎𝒊̀𝒏𝒉 𝒄𝒖𝒐̣̂𝒄 𝒔𝒐̂́𝒏𝒈 𝒎𝒂̀, 𝒎𝒊̀𝒏𝒉 𝒑𝒉𝒂̉𝒊 𝒚𝒆̂𝒖 𝒄𝒉𝒖̛́” Đó là câu trả lời mình ấn tượng nhất khi phỏng vấn một người phụ nữ ở biển. Bình thường họ thường bị…
Read More